Brand & Industriskydd AB

Ring oss på: 020-357 357

Lagar & Riktlinjer

Här finner du samlad information om brandskydd, vilka lagar som finns inom området, Svensk standard och Svebras riktlinjer.

Arbetsmiljölagen

Allmänna skyldigheter, arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl

Lag om skydd mot olyckor

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

Lag om skydd mot olyckor (pdf)

Förordning skydd mot olyckor (pdf)

Boverkets byggregler - Brandskydd

Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

Boverkets byggregler avsnitt 5 -Brandskydd (pdf) NYTT

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Lagstiftningen anger tydligt att ansvaret för brandskyddsarbetet ligger hos den enskilde, både som privatperson och företagare. Är du ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. För att uppfylla de krav som lagen ställer på de ansvariga ska de upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).Lagen om brandfarlig och explosiv vara

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

Föreskrift skriftlig redogörelse (pdf)

Allmänna råd systematiskt brandskyddsarbete (pdf)

Lag om brandfarlig och explosiv vara

Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion.

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

Lag om brandfarliga och explosiva varor (pdf)

Föreskrift brandfarlig vara (pdf)

Förordning brandfarlig vara (pdf)

Fördjupning utrymning för personer med funktionsnedsättning

Information om vad man ska tänka på för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att sätta sig i säkerhet vid brand och andra nödsituationer. Det är en fördjupning av riktlinjerna på området som finns i publikation Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet.

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

Fördjupningsblad utrymning av Handisam (pdf)


Arbetsmiljöverkets författningsinsamling (AFS)

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (pdf)

Arbetsplatsens utformning

Krav och råd om ventilation, belysning, utrustning, utrymning med mera i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning

Här kan du laddaner och läsa mer om:

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning (pdf)

Första hjälpen och krisstöd

De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling.

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

AFS 1997:7 Första hjälpen och krisstöd (pdf)

Skyltar och signaler

Dessa föreskrifter gäller bla. skyltar och märkning för hälsa och säkerhet där arbete utförs.

Här kan du ladda ner och läsa mer om:

AFS 2008:13 Skyltar och signaler (pdf)


Brandlarm

Brandförsvarsföreningen ger ut regelverk om olika brandskyddsanordningar. Regelverken anger egenskaper som anses ha betydelse för funktion och tillförlitlighet. Avsikten är att lägga fast kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt av berörda parter.  Regelverken har tidigare utgivits av försäkringsbranschen, de s k RUS-reglerna. Genom ett avtal mellan Brandförsvarsföreningen och Sveriges Försäkringsförbund har huvudmannaskapet för dessa regelverk fr o m 2001-01-01 övergått till Brandförsvarsföreningen. Detta har inte inneburit någon förändring av den tekniska kravnivån. En automatisk brandlarmanläggnings uppgift är att upptäcka begynnande brand (med beaktande av skyddsåtgärder för att undvika onödiga larm) så tidigt att verksamma räddnings- och brandsläckningsåtgärder kan vidtagas. Kraven för utförandet av brandlarmanläggningar är uppdelade i fler delar, vilka fastställs och utges av Brandförsvarsföreningen under följande benämningar:

  • SBF 110 Regler för automatisk brandlarmanläggning
  • SBF 1003 Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordning
  • SBF 1007 Norm för behörig ingenjör brandlarm
  • SBF 1008 Norm för anläggarfirma brandlarm
  • SBF 1010 Norm för centralutrustning
  • SBF 1011 Norm för detektorer
  • SBF 1021 Anvisningar för orienterings- och serviceritningar för brandlarm.

Läs mer på Svenska brandskyddsföreningen »

Inbrottslarm 


Inbrottslarmsanläggningar som är ett krav från Försäkringsbolag skall utformas enligt Svenska stöldskyddsföreningens regelverk SSF 130.

En inbrottslarmanläggnings uppgift är att så tidigt som möjligt ge larm vid inbrott i den lokal som är skyddad eller vid försök till tillgrepp av punktövervakad egendom

. Projektering och installation av en inbrottslarmanläggning kräver förutom sakkunskap på larmområdet även kännedom om de tillvägagångssätt som kan förekomma vid inbrott samt skyddsmetodik.

 Dessa regler specificerar kraven på inbrottslarmanläggningar som kan finnas i försäkringsvillkor eller i annat sammanhang. Det är därför väsentligt att anläggarfirma eller konsult tar kontakt med kravställare om vilka krav som skall gälla. 
Läs mer om detta på Stöldskyddsföreningen »

Länkar

Boverket - Utger Boverkets byggregler som reglerar många brandsäkerhetsfrågor.
Länk: www.boverket.se/

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Huvudansvarig myndighet för brandskyddsfrågor. Här kan gällande lagar och föreskrifter hämtas.
Länk: www.msb.se/

Arbetarsmiljöverket - Central myndighet som i enlighet med arbetarmiljölagen ger ut föreskrifter som i många fall tar upp frågor rörande brandsäkerhet.
Länk: www.av.se/

Ring oss på: 020-357 357

 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Här finns vi

Osby - Huvudkontor Stockholm Växjö

Halmstad

Svedala  

 

 

Kontaktuppgifter

 

Hitta oss även på

  facebook linkedin